ترتیب

 1. 3.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  عالی

 2. 5.0
  سرعت

  کیفیت

  مدیریت

  خیلی عاله

نظر شما