ترتیب

  1. 1.5
    سرعت

    کیفیت

    مدیریت

    من هرچی زدم نمیاد Error میده

نظر شما